NIEUWS

Maatregelen lenen van je eigen BV

Nov 06, 2022

Lenen van de BV.

Lenen van de B.V. als dga lijkt een goede oplossing als de b.v. genoeg liquide middelen heeft, maar let wel op want er gaat iets veranderen vanaf 2023.


Lenen van de B.V. is mogelijk en daar wordt ook gebruik van gemaakt met als voordelen dat je de rente voor een deel zelf kunt beslissen en ook nog eens (eindeloos) belasting kunt uitstellen in box 2. Je stelt namelijk het betalen van dividendbelasting uit door te lenen. Juist door dit laatste willen ze hier een einde aan maken.


Leningen van de BV van meer dan € 700.000 worden vanaf 2023 belast in box 2 alsof het dividend is. Het gaat dan om het totaal van de leningen inclusief rekening-courantverhoudingen boven deze € 700.000. De enige uitzondering is als het een lening betreft voor de eigen woning. Deze moeten dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals een hypothecaire zekerheid. Het is dus belangrijk dat je hiervoor een afspraak maakt met een notaris.


Zakelijke lening of niet?

Het blijft wel nog steeds belangrijk dat een lening zakelijk is, ook als het een kleinere lening is. Om daar zeker van te zijn, moet een lening aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. De lening moet schriftelijk worden vastgelegd in een leningsovereenkomst.
  2. Er moeten afspraken zijn over het terugbetalen van de lening.
  3. Er moet een zakelijke rente worden afgesproken.
  4. Vraag je af of de lening ook aan derden zou worden aangeboden onder dezelfde voorwaarden.
  5. De B.V. moet aan haar verplichtingen kunnen blijven voldoen als de dga de lening opneemt.


Als de lening hier niet aan voldoet, dan wordt de lening gezien als inkomen. Dit geldt ook als je als dga de afspraken die in de leningsovereenkomst staan niet nakomt.


Een adviseur kan je hierbij helpen als je er niet uitkomt, maar je kunt ook een brief sturen naar de inspecteur van jouw belastingkantoor en vragen om een beoordeling.


Hoe bepaal je nu een zakelijke rente?

Een van de lastigste vragen blijkt het bepalen van een zakelijke rente te zijn. Een rente is afhankelijk van de rente op de markt en het risico dat de b.v. loopt dat de lening wordt terugbetaald. De lening die de B.V. aan jou als dga verstrekt, is in feite een belegging van de B.V. met als opbrengst de rente die daarover betaald wordt. De rente is dan ook de winst van die belegging. De B.V. moet, als er geld wordt geleend aan de DGA, worden vergeleken met een particuliere belegger die geld uitleent aan een derde. Het meest eenvoudige is dus om een aantal rentetarieven te vergelijken die particuliere beleggers krijgen.


Ga in ieder geval niet uit van de rentestand van een doorlopend krediet of een hypotheekrente. Deze rente percentages mogen niet worden gebruikt.


Rente belast bij BV en niet aftrekbaar bij de DGA.

Let er in de administratie en boekhouding op dat de rente die wordt ontvangen door de B.V. van de DGA belast is in de vennootschapsbelasting. Het is tenslotte winst. Bij de DGA is deze rente niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, maar moet je wel opgeven in de aangifte inkomstenbelasting.


Hoe zit het nu met de rente over de rekening-courant van de DGA?

Dat hangt ervan af hoe hoog het saldo is van de rekening-courant. Is het saldo niet hoger dan € 17.500 dan hoeft er geen rente in rekening te worden gebracht. Bij een hoger bedrag wel. De rente moet dan worden berekend over het gemiddelde saldo van de rekening-courant. Via deze link kan je meer lezen over de rekening-courant.